Vedtekter

Lov for Holmlia Sportsklubb (HSK), stiftet 7. oktober 1982.
Vedtatt den 24. november 1987 med senere endringer, senest 26. april 2011.
Godkjent av Idrettstyret den 8. mars 1989 (jfr. NIFs lov §§ 2-2, 2-15 og 10-5).


§ 1 Formål
Holmlia Sportsklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Sportsklubben skal ved samarbeide og kameratskap fremme idrett i sunne former på upolitisk grunnlag til beste for klubbens medlemmer.


§ 2 Klubbens merke og farger
Holmlia Sportsklubbs merke er som tegningen viser i form og proporsjoner.

Tegningen er rød, hvit og svart med hvit skrift på rød bakgrunn med svart kant.

Merket kan forandres i størrelse men ikke i form, tekst eller proporsjoner.

Under merket er det tillatt og sette inn den enkelte gruppes idrett i sort skrift i samme font og størrelse som i logoen, for eksempel: Fotball.

Alle klubbens grupper bruker lik overtrekksdrakt, fastsatt av klubbens styre.

Klubbens draktfarger er røde trøyer og røde bukser.


§ 3 Organisatorisk tilknytning
Holmlia Sportsklubb er medlem av NIF gjennom Oslo Idrettskrets. Klubben er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Holmlia Sportsklubb hører hjemme i Oslo kommune, medlem av Oslo Idrettsråd og har valgt Søndre Nordstrand som sin bydelstilhørighet.

Holmlia Sportsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Personlige medlemmer betyr at sportsklubben ikke har anledning til å operere med andre typer medlemskap, som eksempelvis familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Holmlia sportsklubb uavhengig hva som måtte stå i sportsklubbens egen lov.

Holmlia Sportsklubb er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 984 017 588.


§ 4 Medlemmer
Alle som aksepterer Holmlia Sportsklubbs og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

For øvrig så plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt Holmlia Sportsklubbs lover og bestemmelser.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første medlemskontingent er betalt.

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av idrettsstyret.

Ved innmelding oppgis alder, kjønn, bopel og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund. Samtidig oppgis hvilke av klubbens grupper vedkommende ønsker å bli registrert som medlem av. En kan ikke være medlem av klubbens grupper uten å være medlem av klubben.

Hva angår deltager-/spilleberettigelse gjelder det enkelte særforbunds-/særkrets arrangør-/kampreglement.

Æresmedlemmer kan utnevnes av Holmlia Sportsklubbs årsmøte etter enstemmig innstilling fra klubbens æresbevisningskomité (jfr. § 17). Æresmedlemskapet er livsvarig. Statutter for æresbevisninger i Holmlia Sportsklubb følger som vedlegg til denne Lov.


§ 5 Medlemskontingent og avgifter
Holmlia Sportsklubbs medlemskontingent fastsettes av klubbens årsmøte og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltagelse i klubbens aktivitetstilbud.

Treningsavgift ansees ikke som medlemskontingent.

Medlemmer registrert etter 1. august ett år svarer for halv kontingent for dette året.

Det kan fastsettes særskilt kontingent for familiemedlemmer og støttemedlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


§ 6 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i sportsklubben. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra klubbens side. Strykes ett medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.


§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til sportsklubbens tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsgodtgjørelse og til godtgjøring skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.


§ 8 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingene.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.


§ 9 Inhabilitet
Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) Når vedkommende selv er part i saken

b) Når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) Når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) Når vedkommende er leder for eller har ledende stilling i eller medlems av styret i et selskap som er part i saken

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Inhabilitetsreglene gjelder ikke på årsmøtet.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke kunne påvirke vedkommendes standpunkt og at idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør vike sete.

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.


§ 10 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov, kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser)


§ 11 Årsmøtet
Holmlia Sportsklubbs øverste organ er årsmøtet som hvert år avholdes i april måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på sportskubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige dokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.


Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.


Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltagelse.


På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte på årsmøtet vedtar det ved godkjenning av sakslisten.


§ 12 Ledelse av årsmøtet.
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av Holmlia Sportsklubb.


§ 13 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigde.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent(er), sekretær(er) og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker (jfr. §§ 11, 16 og 17).
 7. Fastsette medlemskontingent:
  1. enkeltmedlemskap.
  2. familiemedlemskap.
  3. støttemedlemskap.
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan.
 9. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett.
 10. Bestemme Holmlia Sportsklubbs organisasjon (jfr. § 18).
 11. Velge:
a. Leder.
b. Nestleder.
c. Sekretær.
d. Kasserer.
e. Materialforvalter.
f. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
g. Velge gruppeleder fra de til enhver tid opprettede grupper (jfr. § 18).
h. Revisor.
i. Kontrollkomité med leder og minimum 1 medlem
j. Representant til Idrettens samarbeidsutvalg i Bydel Søndre Nordstrand.
k. Representanter til Oslo idrettskrets ting.
l. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. (jfr. § 18).
m. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer (jfr.§ 17).

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter varamedlemmer samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv i organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettstyret kan gi dispensasjon.

Funksjonsperioden er 1 år for leder og varamedlemmer, 2 år for alle andre tillitsverv i styret. Æresbevisningskomiteen har 3 års funksjonsperiode.

Øvrige tillitsvalgte har 1 år funksjonsperiode.


§ 14 Stemmegivning på årsmøtet.
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føre opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.


§ 15 Ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb.
Ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak på årsmøte i Holmlia sportsklubb

b) Vedtak i styret i sportsklubben

c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer

d) Krav etter vedtak i overordnet organisasjonsledd: NIF eller Oslo idrettskrets

Ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige dokumenter skal følge innkallingen.


§ 16 Sportsklubbens styre
Holmlia Sportsklubb ledes og forpliktes av styret, som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnende idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser
 2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at sportsklubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. Kunngjør eventuelt engasjement/ansettelse og velger person, samt fastsetter engasjementets/ansettelsens betingelser.
 5. Behandle og eventuelt godkjenner gruppenes forslag tiltreningsavgift.
 6. Tar initiativ til opprettelse av nye grupper og forberede opprettelsen for årsmøtet.
 7. Utarbeide forslag til Holmlia Sportsklubbs rullerende strategiplan.
 8. Utarbeide forslag til Holmlia Sportsklubbs budsjett.
 9. Ta initiativ til og iverksette de tiltak som styret finner ønskelig og nødvendig.
 10. Representere Holmlia Sportsklubb utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall avstyrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Minst to samtidige underskrifter av enten Lederen, Kassereren, Sekretæren eller utpekt hovedstyremedlem forplikter Holmlia Sportsklubb økonomisk.


§ 17 Æresbevisningskomité
Klubben skal ha en æresbevisningskomité valgt av årsmøtet. Skriftlig begrunnede forslag om tildeling av alle typer æresbevisninger fremmes til æresbevisningskomiteen. Forslag kan fremmes av enkeltpersoner eller av grupper. Alle forslag om æresbevisninger er konfidensielle. Æresbevisningskomiteen behandler alle forslag, tar avgjørelse og eventuelt innstiller om tildeling av æresbevisning til årsmøtet (jfr. §§ 4, 5, 11 og 13 nr 6 og 11m).


§ 18 Grupper/komiteer
Holmlia sportsklubb skal ha en valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i klubben, etter innstilling fra styret, og har som oppdrag å legge fram innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Holmlia sportsklubb er organisert med grupper. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjon (jfr. § 13 nr 10 og § 16 nr 6).

Holmlia Sportsklubb består av det antall grupper som til enhver tid er opprettet. Hver gruppe ledes av et styre på minst tre medlemmer med følgende funksjoner:

- leder
- sekretær
- kasserer

Gruppestyret velges av gruppeårsmøtet. Gruppeårsmøtet skal avholdes før klubbens årsmøte. Gruppeleder tiltrer klubbens styre med fulle rettigheter etter valg på klubbens årsmøte (jfr § 13 nr 11g). Gruppens sekretær er dennes varamedlem.

Hver gruppe er en selvstendig idrettslig og administrativ enhet. Som en del av Holmlia Sportsklubb kan likevel gruppene pålegges å ta del i felles økonomiske, arrangementsmessige eller driftsmessige tiltak i klubbens regi. Likeledes skal sponsoravtaler og andre inntektsbringende tiltak i gruppenes regi koordineres med og godkjennes av klubbens styre.

Gruppene har ikke rett til å forplikte klubben eller andre grupper økonomisk utover godkjente budsjetter for egen gruppe. Gruppene kan fremme forslag om innkreving av treningsavgift for å dekke utgifter til treningsledelse helt eller delvis. Treningsavgiften skal godkjennes av klubbens styre (jfr. § 16 nr 5)

For gruppers økonomiske forpliktelser hefter Holmlia Sportsklubb, og gruppene kan ikke inngå avtaler eller representere utad uten styrets godkjennelse.

Gruppene kan ikke gå til engasjement eller ansettelse av personer, men kan foreslå for klubbens styre at engasjement eller ansettelse ønskes. Engasjement eller ansettelse skjer i Holmlia Sportsklubb, ikke i gruppene (jfr. § 16 nr 4). Gruppene kan heller ikke inngå sponsoravtaler, eventuelt andre avtaler som binder sportsklubben rent juridisk/økomisk.

Gruppene har egne vedtekter godkjent av klubbens styre. Gruppenes vedtekter må ikke være i strid med Lov for Holmlia Sportsklubb eller overordnede organisasjonsledd. Gruppenes vedtekter skal følge Lov for Holmlia Sportsklubb som vedlegg.Oppløsning av en gruppe kan bare vedtas på ordinært gruppeårsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstillet medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at gruppa skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Klubbens hovedstyre har rett til å foreslå nedleggelse av grupper som ikke arbeider for sin idrettsgrens beste. Oppløsning og nedleggelse av grupper vedtas endelig på klubbens årsmøte og krever 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller nedleggelse tilfaller alle gruppas eiendeler Holmlia Sportsklubb.

Klubbens kasserer, revisorer og kontrollkomité har til enhver tid rett til å få seg forelagt og gjennomgå gruppenes regnskaper.


§ 19 Medlemsmøter.
Medlemsmøter avholdes når hovedstyret finner det ønskelig eller nødvendig.


§ 20 Lovendring.
Lovendringer kan bare behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Holmlia sportsklubb etter å ha vært ført opp på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.

§ 21 Kan ikke endres.

Lovendringer gjort av idrettstinget, som har konsekvenser for sportsklubben trer i kraft umiddelbart.

§ 21 Oppløsning.
Oppløsning av Holmlia Sportsklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.

Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 20.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller alle klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret.

Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene etter konkursloven og dekniongsloven.

Oslo, 1. august 2011

Leder