Vedtekter for Holmlia Sportsklubb

Lov for Holmlia Sportsklubb (HSK), stiftet 7. oktober 1982.
Vedtatt den 24. november 1987 med senere endringer, senest på årsmøtet 21. mars 2024.

  

§ 1       Formål


Holmlia Sportsklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2       Organisasjon


(1)        Holmlia Sportsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.


(2)        Holmlia Sportsklubb er medlem av Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Bandyforbund, Norges Danseforbund, Norges Gymnastikk- og turnforbund, Norges Fekteforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Bokseforbund.  For regler om Holmlia Sportsklubbs plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4)


(3)        Holmlia Sportsklubb er medlem av NIF og dermed tilsluttet Oslo Idrettskrets og Idrettens Samarbeidsutvalg Bydel Søndre Nordstrand.


(4)        For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1)


(5)        For regler om Holmlia Sportsklubbs plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3


 

§ 3    Klubbens grafiske profil

 1. Holmlia Sportsklubb har løven i rødt og hvitt som sin basis. Klubben forvalter sin grafiske profil som kan justeres etter vedtak i hovedstyret. Trykksaker og materiell som bestilles til lag, grupper eller klubben skal kvalitetssikres av daglig leder før bestilling kan skje.
 2. Klubbens draktfarger er røde trøyer og røde bukser


 

§ 4       Medlemmer

 

 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.
 2. For Holmlia Sportsklubbs plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.

 

§ 5       Kjønnsfordeling


For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4

 

§ 6       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.


For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7

 

§ 7       Inhabilitet


For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.  

 

§ 8       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll


For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

 

§ 9        Refusjon av utgifter og godtgjørelse


For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10

 

§ 10      Regnskap og revisjon mv.


For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14

 

§ 11     Årsmøte


 1. Årsmøtet er Holmlia Sportsklubbs høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 
 2. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  
 3. Årsmøtets oppgaver:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten          
 8. Behandle Holmlia Sportsklubbs årsberetning
 9. Behandle 
  1. Holmlia Sportsklubbs regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning 
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste              
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett
 13. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjonsplan
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og minst to varamedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder, et medlem og et varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Holmlia Sportsklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og et medlem og et varamedlem
  5. Æresbevisningskomité med leder og to medlemmer.
  6. Eventuelt øvrige valg i henhold til Holmlia Sportsklubbs organisasjonsplan

 

 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Holmlia Sportsklubbs regnskap. 
 2. Tildele ærespriser

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. Funksjonsperiode for æresbevisningskomiteen er tre år


For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
 § 2-19

 

§ 12     Holmlia Sportsklubbs styre

 

(1)        Holmlia Sportsklubb ledes og forpliktes av styret, som representerer Holmlia Sportsklubb utad.


(2)        Styret er Holmlia Sportsklubbs høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22


(3)        Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Holmlia Sportsklubbs virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

 • at Holmlia Sportsklubbs formål ivaretas
 • forsvarlig organisering av Holmlia Sportsklubbs virksomhet og økonomistyring
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, Holmlia Sportsklubbs lov og årsmøtets vedtak 
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Holmlia Sportsklubb organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Holmlia Sportsklubb organiserer barneidrett

 

(4)        Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

(5)        Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.


(6)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 13     Kontrollutvalg, valgkomité og æresbevisningskomité

 

(1)        For regler om kontrollutvalget gjelder NIFs lov § 2-1


(2)        For regler om valgkomiteen gjelder NIFs lov § 2-18.


(3)        For regler om æresbevisningskomité gjelder reglene som beskrevet i §15 i denne lov.
§ 14     Grupper

 

(1)        Holmlia Sportsklubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Holmlia Sportsklubbs organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2)


(2)        Dersom Holmlia Sportsklubbs årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:


a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet. 

b)         Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.  

c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d)         Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret. 

 

 1. Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte Holmlia Sportsklubb uten fullmakt fra styret.

 

§ 15 Æresbevisningskomité
 

 1. Klubben skal ha en æresbevisningskomité valgt av årsmøtet. 
 2. Skriftlig begrunnede forslag om tildeling av alle typer æresbevisninger fremmes til æresbevisningskomiteen. Forslag kan fremmes av enkeltpersoner eller av grupper. Alle forslag om æresbevisninger er konfidensielle. 
 3. Æresbevisningskomiteen behandler alle forslag, tar avgjørelse og eventuelt innstiller om tildeling av æresbevisning til årsmøtet.


 

§ 16     Lovendring

 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 

 § 17      Oppløsning, utmelding mv.

 

 1. Holmlia Sportsklubb kan vedta oppløsning: 
  1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller 
  2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at Holmlia Sportsklubb skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før Holmlia Sportsklubbs årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

 

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av Holmlia Sportsklubb. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

 

(3)        For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2

 

(4)        Ved utmelding eller tap av medlemskap skal Holmlia Sportsklubbs eiendeler opparbeidet som en direkte følge av Holmlia Sportsklubbs medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller Holmlia Sportsklubbs overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.