Fullmakter

For å tydeliggjøre hvem som har myndighet til å inngå avtaler og til å påføre organisasjonsleddet kostnader, er det utarbeides en fullmaktsmatrise.  Fullmaktsmatrise er en oversikt som viser hvem i sportsklubben som har myndighet til å godkjenne, hva som kan godkjennes og hvilke beløpsgrenser som gjelder for økonomiske fullmakter.

Hovedstyret vedtok i styremøte 28. april 2022 fullmaktene i klubben.


Type fullmakt

Beskrivelse

Fullmaktshaver

Prinsipp delegering

Overordnede fullmakter

Signaturfullmakt 

Rett til å opptre og underskrive på foretakets vegne

Styreleder hovedstyret

Kan delegeres

Prokura

Anledning å signere for selskapet ved spørsmål som gjelder daglig drift. 

Styreleder hovedstyret

Daglig leder

Kan delegeres

Anmelde straffbare forhold 

Anmelde straffbare forhold mot Holmlia Sportsklubbs eiendom/ virksomhet (tyveri, underslag, bedrageri, skadeverk mm.)

Styreleder hovedstyret

Daglig leder


Godkjenne håndbøker og planer 

Klubbhåndbok, økonomihåndbok, fullmaktsmatrise, sportsplan, sponsorplan mm.

Hovedstyret


Kan delegeres til gruppestyre for den enkelte idrett.

Økonomiske fullmakter

Godkjenne budsjett og regnskap 

Budsjett og regnskap godkjennes av hovedstyret for fremleggelse for årsmøtet

Årsmøte


Inngåelse av avtale om kreditt / låneavtaler 


Årsmøte

Kan delegeres

Bankfullmakt 

Opprette, endre eller slette bankkonti

Styreleder hovedstyret

Kasserer i hovedstyret


Bankfullmakt

Disposisjonsrett konto, godkjenne utbetalinger  

Styreleder 

Daglig leder 

Kasserer i hovedstyret

Kan delegeres

Kjøpe/selge utstyr og inngå avtaler som forplikter klubben økonomisk

Se matrise nedenfor for beløps-begrensning

Hovedstyret

Daglig leder

Grupper og komiteer


Inngå sponsoravtaler 


Styreleder 

Daglig leder Sponsorgruppe

Gruppestyre*

Kan delegeres

Personalfullmakter

Inngå ansettelses-avtaler 

Ansettelser og individuelle lønnsendringer

Hovedstyret

Kan delegeres

Inngå treneravtaler

Se matrise nedenfor for beløps-begrensning

Gruppestyre


* Sponsoravtaler inngått av gruppestyre skal ikke være i strid med klubbsponsoravtaler og kan ikke forplikte ut over den aktuelle gruppen avtalen gjelder. Dette avklares med daglig leder før sponsoravtaler signeres.


Beløpsbegrensning enkeltkjøp 

Hovedstyret**

Styreleder


Daglig leder

Gruppestyre

Lag

Komiteer

Kjøpe/selge utstyr og inngå avtaler utenom trener-avtaler*

Kr 300 000

Kr 100 000

Kr 50 000

Kr 25 000

Inngå trener-avtaler*

Kr 300 000

Kr 100 000

Kr 50 000

Kan ikke inngå treneravtaler

* Alle kjøp/salg og andre avtaler forutsetter at det er innenfor godkjent budsjett.  Budsjett for lag/komiteer skal godkjennes av gruppestyret hvor laget/komiteen tilhører. Komiteer opprettet av hovedstyret skal fremlegge sine budsjettforslag for hovedstyret.

** Kan gå utover ramme dersom det er godkjent i budsjett.