Rutine for politiattester

Bakgrunn 

Alle som skal ha et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, må fremvise en ren politiattest. 


Ved å kreve en politiattest bidrar idrettslaget til å forhindre at personer som utgjør en risiko for overgrep eller ha skadelig innflytelse, får mulighet til å ha trener eller tillitsverv i idretten. Attesten viser om vedkommende er dømt for overtredelse av alvorlige lovbrudd som seksualforbrytelser, vold- og narkotikaforbrytelser. Det er viktig å presisere at politiattest i seg selv ikke er et uttømmende virkemiddel mot trakassering og overgrep, men det er et av flere viktige grep for å skape en trygg idrett. 


Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år. 


Klubbens rutine 

Klubbens politiattestansvarlig er daglig leder Aram Meradi - leder@holmliasport.no . Vara for politiattestansvarlig er Mikkel Tronsrud.

 

Alle gruppene oppnevner i tillegg kontaktperson for politiattester. Disse har ansvar for å informere nye lagledere, trenere og andre om krav til politiattest samt rutine for innhenting av attest, samt informere daglig leder om nye personer som skal levere politiattest. Informasjon til daglig leder skal inneholde navn, adresse, epost og fødselsdato. Alle som skal levere politiattest registreres i klubbens medlemsregister hvor det også registreres at politiattest er vist. 


 • Fotball: Abubaker Noor - abo@minoriteten-bemanning.no
 • Håndball: Dag Roger Kvisler - leder.handball@holmliasport.no
 • Innebandy: Marianne Sabel Holt - marianne.s.holt@gmail.com
 • Turn: Bjørn Steinar Karlsen - leder.turn@holmliasport.no
 • Dans og ballett: Ingeborg Særnblom - dans@holmliasport.no
 • Fekting:  Vegard Østhagen -  fekting@holmliasport.no
 • Kampsport: Raymond Vartdal -leder.kampsport@holmliasport.no

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Klubben har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Rutine ved søknad:

 1. Søknad om politiattest gjøres elektronisk.
 2. Skriv ut bekreftelse du finner her. Hvis søker er under 18 år, må bekreftelsen også signeres av foresatt. 
 3. Fyll inn navn, personnummer, formål og dato i bekreftelsen, skanne den og lagre som pdf.
 4. Søk elektronisk ved hjelp av bank-id her
 5. Velg kategori "Frivillige organisasjoner"
 6. Last opp bekreftelse som er utfylt med ditt navn, personnummer, formål og dato.

Hva skjer etter innsending?

 1. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke Holmlia Sportsklubb.
 2. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til ansvarlig for politiattester, enten ved mottatt attest sende elektronisk til  epost eller ved personlig fremmøte etter avtale.
 3. Holmlia Sportsklubb skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.
 4. Registrering av fremvist medlemsregisteret  attest gjøres av ansvarlig for politiattester i klubben - daglig leder Aram Meradi.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres her:

Om politiattester

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.


Rollebeskrivelse politiattestansvarlig 


Hensikten med politiattestansvarlig er å sørge for at alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal avkreves politiattest.  

I Holmlia Sportsklubb er det daglig leder som har denne rollen.  

Hovedansvar 

 • Synliggjøre for alle i klubben hvilke funksjoner som krever politiattest.

 • Påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest. 

 • Holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest og fortløpende oppdatere klubbens medlemsregister 

 • Følge opp og sørge for at folk som ikke leverer inn attest, fratas mulighet til å utføre oppgaver med tillit- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. 

Oppgaver som politiattestansvarlig 

 • Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver seson


 • Informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor minderårige, om NFF og NIFs krav om politiattest


 • Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest.


 • Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest.