Gruppestyrene

Alle grupper skal i henhold til klubbens vedtekter ha et styre på minimum tre medlemmer. Forslag til gruppestyre legges fram for gruppenes årlige møte, og oppnevnes formelt av klubbens årsmøte eller av klubbens hovedstyre hvis årsmøte vedtar å delegere oppgaven til hovedstyret. Kontaktinfo til gruppestyrene finnes på hjemmesiden til den enkelte idrett.

årsmøtet 30. mars 2023 ble nye gruppestyrer valgt  . Se punkt 14.2 fra side 5 i protokollen