Årsmøte 24. mars 2022


Signert protokoll årsmøte.pdf

Agenda

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
 4. Behandle Styrets årsberetning, herunder gruppenes årsmeldinger
 5. Behandle Holmlia Sportsklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning  og kontrollkomiteens rapport.
 6. Behandle innkomne forslag og saker 
  1. Lov for Holmlia Sportsklubb
 7. Fastsette medlemskontingent på minimum kr 50, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktivitet.
 8. Vedta Holmlia Sportsklubbs budsjett 2022
 9. Behandle Holmlia Sportsklubbs virksomhetsplan 2020 - 2024.
 10. Behandle Holmlia Sportsklubbs organisasjon
 11. Valg av styre for gruppene og Hovedstyret samt valg av valgkomite
  1. Leder 
  2. Nestleder
  3. Fem styremedlemmer
  4. To varamedlemmer
  5. Kontrollkomite med to medlemmer og et varamedlem
  6. Valgkomité med leder, et medlemmer og et varamedlem.

12. Æresbevisning innstilling årsmøtet 2022